Intervențiile integrate și dezvoltarea locală

Documentarea, munca de teren și înțelegerea identității locale, mixul între antropic și natural, au stat la baza colaborării cu persoanele și instituțiile implicate în dezvoltarea comunei Letca Nouă.

E o comunitate identificată în Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate realizat de Banca Mondială drept o zonă marginalizată, ceea ce în termeni formali înseamnă o rată scăzută a ocupării, o rată ridicată a abandonului școlar, venituri reduse, condiții improprii de locuire, acces redus la servicii sociale și medicale și probleme de natură juridică privind acte de identitate, proprietate ș.a.m.d. Când am vizitat pentru prima oară cele trei sate din comună pentru a realiza o serie de interviuri și chestionare am găsit o populație destul de înaintată în vârstă care se confrunta cu un sentiment acut al singurătății, tineri care încercau să își găsească un loc de muncă dar abandonaseră școala până la finalul gimnaziului, familii cu venituri de 0 lei, oameni care își doreau schimbări dar nu știau de unde să înceapă și, în ciuda tuturor greutăților, o atitudine pozitivă și o comunitate care ne promitea că ne va fi un partener real într-un proiect amplu de îmbunătățire a calității vieții în comună.

Proiectul implementat de Fundația Amfiteatru împreună cu primăria și cu școala din comună a propus măsuri integrate, menite să răspundă problemelor celor mai vulnerabili membrii ai comunității. Activitățile proiectului au urmărit: formare profesională, creearea de noi locuri de muncă și identificarea oportunităților antreprenoriale, îmbunătățirea condițiilor de locuire, facilitarea accesului la servicii de sănătate, derularea unui program de tip școală-după-școală și activități extra-școlare educaționale pentru elevi, întâlniri individiuale cu părinți și copii pentru consiliere școlară, precum și un sistem de mentorat și ateliere de educație informală și de bune practici pentru cadrele didactice. În termeni tehnici, la nivel de comunitate s-au înregistrat o creștere a veniturilor, a condițiilor de viață și a ratei de promovabilitate la evaluarea națională și o scădere a gradului de marginalizare. Beneficiarii direcți au fost 560 de locuitori ai comunei, ce trăiau în deprivare materială și în gospodării cu o intensitate redusă a muncii: 400 de adulți, 110 copii și 50 de persoane cu vârsta peste 64 de ani.

Intervențiile în domeniul forței de muncă au condus la reducerea numărului de șomeri cu 50% (conform statisticile INSSE) și crearea de 45 noi afaceri. Împreună cu comunitatea am reușit astfel o îmbunătățire a situației economice și a coeziunii sociale realizate prin creșterea numărului de persoane calificate și creșterea de venituri individuale și ale gospodăriei din care fac parte, precum și dezvoltarea mediului de afaceri, prin crearea de noi locuri de muncă și oportunități antreprenoriale. Comuna Letca Nouă are în prezent cel mai mare număr de firme, în mediul rural, din județul Giurgiu.

Altă intervenție, respectiv îmbunătățirea condițiilor de locuit s-a realizat prin reabilitare, conectare la utilități, unde a fost cazul, igienizare și izolare termică. Lucrările au fost realizate valorizând pe cât posibil forța de muncă de la nivelul celor trei sate ale comunei și avându-se în vedere prezervarea și recondiționarea elementelor tradiționale și a păstrării specificului arhitectural local.

Serviciile sociale primare au avut ca punct de pornire identificarea și evaluarea nevoilor individuale și de familie, pentru a facilita accesul la servicii de sănătate prin colaborarea cu medicul de familie și unitățile medicale din zonă si nu numai, acordarea de asistență și sprijin în accesarea unor drepturi și facilități. Beneficiarii au primit indemnizațiile și asigurările medicale, și au fost informați asupra importanței prevenției și a urmării unui tratament adecvat și prescris de medic, precum și avantajele unui stil de viață sănătos. Pe timpul proiectului ei au avut acces direct la aceste servicii funcționale, urmând ca în baza sustenabilității asumate de către parteneriat, de minim 12 luni, întreaga comunitate să beneficieze – în continuare – de ele. Grupul țintă va continua să aibă acces și la un serviciu de îngrijire socio-medical ce va presupune asistarea și asigurarea accesării serviciilor specializate și a personalului medical specializat în funcție de problemele de sănătate cu care se confruntă.

Intervențiile în domeniul educației s-au concentrat atât pe elevi, cât și pe părinți și profesori. Prin derularea unui program de tip școală-după-școală elevii au reușit îmbunătățirea performanțelor școlare, iar profesorii și părinții au devenit partenerii noștri în încurajarea continuării parcursului școlar și în creșterea conștientizării importanței educației, precum și remedierea nivelul scăzut de educație formală, prin creșterea interesului pentru materiile predate și susținerea elevilor în asimilarea informațiilor. Ca urmare a îmbunătățirii pregătirii profesionale a cadrelor didactice s-a folosit o nouă abordare pedagogică ce a inclus și activități de educație informală și metodologii de consiliere școlară. Impactul extins al acțiunilor implementate a influențat pozitiv întreaga comunitate. În plus, prin proiect am renovat locația de desfășurare a programului școală după școală, care a fost dotată cu o bibliotecă, spații și resurse pentru lectură, jocuri creative, rezolvat teme și luat masa.

Pentru reușita proiectului și asigurarea sustenabilității în timp a acestuia, au fost implicate în implementare primăria și scoala din comuna Letca Nouă. Pe toată perioada implementării, s-a colaborat constant, iar activitățile au atras un număr semnificativ de locuitori. Dacă la începuturile implementării exista un sentiment de neîncredre și reținere din partea comunității, prin adaptarea activităților la nevoile identificate împreună cu partenerii și prin îmbogatirea intervențiilor cu resurse din afara finanțării, s-a creat un climat extrem de favorabil față de proiect și dorința de a găsi noi modalități de a lucra împreună.

Mulțumim comunității Letca Nouă, în mod special primăriei și școlii din comună, pentru încrederea pe care a avut-o în noi!

Fundația Amfiteatru a încheiat proiectul de investiții încadrat în axa prioritară 4: incluziunea socială și combaterea sărăciei din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, ce ține de Fondul Structural European. Proiectul a inițiat măsuri integrate pentru dezvoltarea și valorificarea potențialului comunei Letca Nouă, județul Giurgiu.

Inclus în prioritatea de investiții: POCU/20/4/2 Reducerea numărului de comunități marginalizate (non –roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate, proiectul s-a derulat în perioada 10.08.2017– 09.02.2021și a beneficiat de o finanțare de 17.039.645,44 lei.

Intervențiile integrate și dezvoltarea locală
Tagged on: