ANUNT 03.02.2020

Fundația Amfiteatru

Caută parteneri în vederea depunerii de proiecte în cadrul Programului Operațional Capital Uman ,  Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, Obiectiv Specific 6.2. Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural , Obiectiv Specific 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic , cu termen de depunere in data de 25.06.2020. 

Tipurile de parteneri eligibili:

  • Instituții de învățământ (ISCED 0 – 3) acreditate, publice și private, din rețeaua școlară națională 
  • Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative, publici și privați 
  • Parteneri sociali din învățământul preuniversitar (ex. organizații sindicale) 
  • Instituții de cult si asociații religioase 
  • Instituții/agenții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale 
  • APL cu atribuții în domeniul educației de nivel preuniversitar 
  • ONG 

Partenerii interesati vor transmite o scrisoare de intentie pina in data de 28.02.2020.

ANUNT 03.02.2020